Krúžok - Babín

Hasičský krúžok je zameraný na oboznámenie sa so základným poslaním dobrovoľných hasičov:
význam preventívnej činnosti, hasiace prístroje, nácvik požiarneho útoku, práca v kolektíve, fyzická kondícia, príprava na súťaže,…

Ved.krúžku: Jurky Dušan
Rozvrh činnosti

Krúžok - Hliník n/Váhom

Hasičský krúžok je zameraný najmä na hasičský šport. Počas krúžkovej činnosti sa venujeme trénovaniu a príprave na súťaže – tímové aj individuálne disciplíny. Kategórie: hasičský muži, hasičský ženy, hasičský žiaci, hasičský tigrice.

Ved.krúžku: Gajdošíková Ivka
Rozvrh činnosti

Krúžok - Hrabové

Hasičský krúžok je zameraný na oboznámenie sa so základným poslaním dobrovoľných hasičov:
význam preventívnej činnosti, hasiace prístroje, nácvik požiarneho útoku, práca v kolektíve, fyzická kondícia, príprava na súťaže,…

Ved.krúžku: Frývald Milan
Rozvrh činnosti

Krúžok - Kamenná Poruba

Hasičský krúžok je zameraný najmä na hasičský šport. Počas krúžkovej činnosti sa venujeme trénovaniu, príprave na hasičské súťaže (tímové aj individuálne) a zdokonaľovaniu sa v oblasti hasičstva. Veková Kategória: od 17 rokov do 30 rokov.

Ved.krúžku: Vereš Marián
Rozvrh činnosti

Krúžok - Konská

Počas zimných mesiacov je hasičský krúžok zameraný najmä fyzickú prípravu a požiarnu prevenciu. V jarných a letných mesiacoch sa venujeme tréningom požiarnych útokov, hasičskej štafety a príprave na rôzne súťaže.

Ved.krúžku: Gabčíková K.
Rozvrh činnosti

Krúžok - Korňa

V rámci hasičského krúžku sa venujeme výchove mladých hasičov. Členovia krúžku sa naučia: samostatnosti, poskytnúť prvú pomoc, základy požiarnej prevencie a mnoho iného. Vďaka účasti na súťažiach zažijú adrenalín v hasičskom športe.

Ved.krúžku: Fatura Rastislav
Rozvrh činnosti

Krúžok - Radôstka

Na krúžkovej činnosti sa venujeme získavaniu zručnosti, ktoré sú potrebné k tomu, aby z nás vyrástli zásahu schopní hasiči. Trénujeme a sme aktívni počas celého roka. Kategórie: deti, dorast, muži, ženy. Snažíme sa vychovávať schopných hasičov.

Ved.krúžku: Strnádlová Lenka
Rozvrh činnosti

Krúžok - Raková

Hasičský krúžok Raková sa zameriava na prípravu členov na hasičské povolanie. Dozvedia sa množstvo informácií o prevencii, prírodných katastrofách, ktoré môžu nastať počas roka. Fyzická príprava a rôzne kultúrne podujatia, sú tiež našou súčasťou.

Ved.krúžku: Urbaník Dominik
Rozvrh činnosti

Krúžok - Stará Bystrica

Cieľom nášho krúžku je pritiahnuť mladých ľudí k športu a k vedomostiam. Zameriavame sa na požiarny útok s vodou, CTIF, štafetu a nezabúdame ani na vzdelanie ohľadom požiarnej prevencie, ochrane ľudí, majetku a prírody. Kategórie: ženy a muži.

Ved.krúžku: Križka Pavol
Rozvrh činnosti

Krúžok - Suchá Hora

Venujeme sa príprave mládeže, aby sa neskôr mohli stať plnohodnotnými členmi DHZ v obci. Zameriavame sa na spoznávanie a správne používanie hasičskej techniky, nácviku požiarneho útoku, požiarnej taktike. Zúčastňujeme sa rôznych hasičských súťaží.

Ved.krúžku: Trojan Karol
Rozvrh činnosti

Krúžok - Súlov Hradná - S

Krúžok môžeme rozdeliť na teoretickú a praktickú časť. V teoretickej časti získavame vedomosti (hasičská technika, výzbroj a výstroj). V praktickej časti si osvojujeme praktické skúsenosti, pracujeme s hasičskou technikou, zúčastňujeme sa rôznych akcií.

Ved.krúžku: Kamasová Andrea
Rozvrh činnosti

Krúžok - Ťapešovo

Na krúžku sa zameriavame na: tréningy disciplín hasičského športu s účasťou na súťažiach (individuálne aj tímové), budovanie vzájomnej spolupráce členov, spoznávanie a využitie hasič. techniky, základy prvej pomoci a správanie sa pri mimoriadnych situáciách.

Ved.krúžku: Juriga Jakub
Rozvrh činnosti

Krúžok - Trnové

Hasičský krúžok Trnové ponúka veľa adrenalínu, zážitkov, hasičského športu. Venujeme sa trénovaniu a príprave na rôzne súťaže. Nezabúdame ani na získavanie vedomostí a ich praktické využitie. Sme nápomocní ľuďom v núdzi a taktiež pri živelných pohromách.

Ved.krúžku: Mišková Darina
Rozvrh činnosti

Krúžok - Turzovka

Učíme sa o hasičskom povolaní ako aj o hasičskom športe. Osvojujeme si vedomosti ako funguje hasičská technika, hasičské postupy, ako využiť prvú pomoc v praxi. Prechádzame pravidlá hasičského športu. Všetky témy sa snažíme preberať teoreticky a tiež prakticky.

Ved.krúžku: Papík Patrik
Rozvrh činnosti

Krúžok - Vasiľov

Hasičský krúžok je zameraný na oboznámenie sa so základným poslaním dobrovoľných hasičov: význam preventívnej činnosti, hasiace prístroje, nácvik požiarneho útoku, práca v kolektíve, fyzická kondícia, príprava na súťaže,… Kategórie: hasičský muži, hasičský ženy.

Ved.krúžku: Jurký Marian
Rozvrh činnosti