Súkromné centrum voľného času Žirafa, Pivovarská 3, Žilina je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní)

Verejný obstarávateľ: Súkromné centrum voľného času Žirafa, Pivovarská 3, Žilina
Sídlo: Pivovarská 3, 010 01 Žilina
IČO: 42059992
IČ DPH: nie je platcom

Štatutárny zástupca: PaedDr. Ľudmila Chodelková – riaditeľka
e-mail: vedenie@zirafa.sk
telefón: 0903 243 990

Zadanie zákazky podľa § 9 ods. 9 zák. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Výzva na predkladanie ponúk
Oznámenie o výsledku verejného obstarávania
Plán VO SCVČ 2020
Plán VO SCVČ 2021
Plán VO SCVČ 2022