Podľa § 6 ods. 1 písm. b) Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Súkromné centrum voľného času, Lombardiniho 26, 014 01 Bytča je verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

Podľa § 49a Zákona č. 25/2006 Z.z. zverejňujeme informácie a dokumenty z procesu obstarávania v členení podľa jednotlivých verejných obstarávaní.

Verejný obstarávateľ:  Súkromné centrum voľného času Žirafa
Sídlo: Lombardiniho 26, 014 01 Bytča
Číslo účtu: 4017522954/7500
IČO:42059992
IČ DPH: nie je platiteľom DPH

Štatutárny zástupca: PaedDr. Ľudmila Chodelková
e-mail: vedenie@zirafa.sk
Telefon: 0903 243 990

 

Zadanie zákazky podľa § 9 ods. 9 zák. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Výzva na predkladanie ponúk

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur